Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kruikkopen.nl. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Kruikkopen.nl volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Voorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden. Kruikkopen.nl is een handelsnaam van Miniatuurshop.nl geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel met het inschrijfnummer: 61225363
1.2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Kruikkopen.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kruikkopen.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Kruikkopen.nl zijn overeengekomen.
1.4. Kruikkopen.nl heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de Kruikkopen.nl website te wijzigen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van Kruikkopen.nl zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Kruikkopen.nl behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst tussen Kruikkopen.nl en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het bestelformulier op de website van Kruikkopen.nl het door de klant vervolgens op Bestel nu icoon klikken op de website van Kruikkopen.nl; het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de bestelling van de klant, door op de website van Kruikkopen.nl op de Bestel nu icoon te klikken, hierop van Kruikkopen.nl op het emailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Kruikkopen.nl de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).
2.3. De administratie van Kruikkopen.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Kruikkopen.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Kruikkopen.nl verrichte leveringen. Kruikkopen.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

3 Prijzen/tarieven en betaling
3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW). Bij bestellingen wordt een bijdrage in de verpakkings- en verzendkosten per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4 Levering/verzendingstermijnen
4.1. Leveringen vinden alleen plaats binnen Nederland, tenzij op de website van Kruikkopen.nl anders is aangegeven of tenzij met Kruikkopen.nl anders is overeengekomen.
4.2. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken maximaal een (1) werkdag ná ontvangst van de betaling, tenzij op de website van Kruikkopen.nl anders is aangegeven. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3. De verzendtermijn van producten uit voorraad bedraagt maximaal een (1) dag.
4.3.b. Kruikkopen.nl biedt de mogelijkheid om modellen te reserveren die in de toekomst door de fabrikant uitgebracht worden. Bij deze artikelen staat onderaan in het scherm de verwachte levertijd. Kruikkopen.nl zal deze artikelen voor de klant bestellen nadat volledige betaling ontvangen zal zijn.
4.4. Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Kruikkopen.nl overschreden wordt, heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Kruikkopen.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Kruikkopen.nl te melden.
4.5. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (15) dagen nadat Kruikkopen.nl het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
4.6. Kruikkopen.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. De extra verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
4.7. Kruikkopen.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen eenzijdig te annuleren indien er gerede twijfel bestaat over de door de klant opgegeven gegevens. Kruikkopen.nl zal de klant hiervan per omgaande in kennis stellen. Indien de klant kenbaar maakt dat deze toch geleverd wil hebben, dan zal deze bestelling alleen dan plaatsvinden indien het volledige bedrag inclusief verzendkosten door vooruitbetaling is voldaan.

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1. Kruikkopen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

6 Risico
6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Kruikkopen.nl. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Kruikkopen.nl kunnen worden uitgesloten.

7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Kruikkopen.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2. Kruikkopen.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Kruikkopen.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

8 Bestellingen/communicatie
8.1. Kruikkopen.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Kruikkopen.nl, dan wel tussen Kruikkopen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Kruikkopen.nl.

9 Afkoelingsperiode (uitsluitend voor particuliere kopers)
9.1. Nadat de klant de hem/haar bestelde product heeft voldaan, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de betaling, de onderliggende overeenkomst met Kruikkopen.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
9.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief ) aan Kruikkopen.nl te melden. Indien de klant het product reeds heeft ontvangen, zal de klant - na overleg met Kruikkopen.nl - te sturen naar een door Kruikkopen.nl vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van het verzenden te dragen.
9.3. Betalingen die de klant reeds heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Kruikkopen.nl ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal Kruikkopen.nl deze betalingen binnen veertien (14) dagen nadat Kruikkopen.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
9.4. Kruikkopen.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Kruikkopen.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
9.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Kruikkopen.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Kruikkopen.nl de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Kruikkopen.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
9.6. In verband met hygiene kunnen wij geen pittenzakken retour nemen.


10 Garanties
10.1. Op de door Kruikkopen.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

11 Klachten
11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Kruikkopen.nl serieus in behandeling worden genomen.
11.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Helpdesk van Kruikkopen.nl (de gegevens van deze afdeling staan elders vermeld in deze Voorwaarden).
11.3. Kruikkopen.nl zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Kruikkopen.nl zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

12 Persoonsgegevens
12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
12.2. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Kruikkopen.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Kruikkopen.nl. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
12.3. Creditcardgegevens van de klant - zoals kaartnummer en vervaldatum - zullen door Kruikkopen.nl in geen enkel bestand worden opgeslagen. Betalingen met creditcard worden afgehandeld via de beveiligde servers van PayPal.
12.4. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Kruikkopen.nl over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Kruikkopen.nl. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

13 Afdeling Klantenservice van Kruikkopen.nl
13.1. Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden vindt plaats met Miniatuurshop.nl. T.a.v. Kruikkopen.nl, Ossebroeken 11E, 9411 VR te Beilen.

14 Diversen
14.1. Indien de klant aan Kruikkopen.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Kruikkopen.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Kruikkopen.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.
14.2. Kruikkopen.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

15 Toepasselijke recht en geschillenregeling
15.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kruikkopen.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Kruikkopen.nl en de klant zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter te Assen.